VEDTEKTER

§ 1
Navn
Foreningens navn er: Sarpsborg Jazzklubb

§ 2
Formål
Sarpsborg Jazzklubb har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap i Sarpsborg og Østfold og øke forståelsen og interessen for jazz og  nære beslektede musikkformer.

§ 3
Årsmøtet
Årsmøte avholdes i januar hvert år og velger styre, behandler regnskap og årsberetning.

§ 4
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst 25% av medlemmene eller styret krever dette. Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er omtalt i innkallingen.

§ 5
Styret
Styret kan bestå av tre til syv personer og velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Leder av styret velges særskilt av årsmøtet.  Skulle styret ha mindre en syv medlemmer kan det sittende styre supplere med medlemmer i årsmøteperioden. Inntil to ikke-medlemmer kan velges inn i styret på grunnlag av sin profesjon. Styret har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret i foreningen har ansvaret for den daglige driften og kan foreta ansettelser. Styret kan også opprette underutvalg etter behov.

Vedtak i styret kan fattes når minimum 3 medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall og ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 6
Kontingent
Årsmøtet bestemmer kontigenten. 

§ 7
Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle. Medlemmer kan få rabatter på enkelte konserter. Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer skadelig for foreningen.

§ 8
Signatur
Styret vedtar hvem som har fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av Sarpsborg Jazzklubb.

§ 9
Oppløsning
Dersom et årsmøte har vedtatt med minst 2/3 flertall å oppløse foreningen kan foreningens aktiva tilfalle andre kulturelle organisasjoner i Sarpsborg etter vedtak fra det samme årsmøtet.